๑๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ตามที่ เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอรับพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมี นางสาวสุณี ตั้งในคุณธรรม อุปนายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย และศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเลย รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น     ๑,๑๐๐,๔๐๙.๑๙  บาท โดบรวมยอดเงิน ค่าติดตั้ง Solar Roof  ที่นางสาวพรพรรณ อ่อนอรรถ กรรมการสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเป็นผู้ดำเนินการให้วัดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทแล้วด้วย

 

วัดศรีสุทธาวาสซึ่งเดิมตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง  จึงได้ย้ายมาสร้างอยู่บนดอยเลยหลงซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำน้ำไม่ท่วมถึง เจ้าของที่ดิน ๕ รายได้ถวายที่ดินให้หลวงปู่ศรีจันทร์สร้างวัดเมื่อพ.ศ.๒๔๘๙  ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดเลยหลง  หลังจากนั้นได้ก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติม สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรัยนการศึกษาผู้ใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

    

 

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด