๑๓. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมสตรีศรีอยุธยา ๒ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี วัดดอยโพธ์ญาณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๕  ที่วัดดอยโพธ์ญาณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา ๒ องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์     พร้อมด้วยคณะผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปร่วมทำบุญกฐินสามัคคี วัดดอยโพธ์ญาณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  ยอดเงินทั้งสิ้น เป็นจำนวน  ๒๗๗,๐๐๐ บาท

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์    

ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ดาวน์โหลด