๑๒. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำผู้นำองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีบรวงสรวงเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ นำชาวบ้าน ออกมาช่วยสกัดทัพพม่า ให้อนุชนรุ่นหลังได้เคารพสักการะ เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปภายภาคหน้
๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการ และประธานภาคกลาง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำผู้นำองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้แทนสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีบรวงสรวงเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ ในโอกาสจัดสร้างรูปเหมือนแม่โพธิ์-แม่พิมพ์ เพื่อประดิษฐสถานไว้หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโพสาวหาญ อ.อุทัย เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ของสองวีรสตรีที่นำสมัครพรรคพวกชาวบ้าน ออกมาช่วยสกัดทัพพม่า ให้สมเด็จพระเจ้าตากมหาราชตีฝ่าวงล้อมไป แล้วกลับมากอบกู้เอกราชชาติไทยใน ๗ เดือน ลูกหลานสตรีอยุธยา จึงได้จัดสร้างรูปเหมือนน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของสองวีรสตรี ด้วยทุนทรัพย์จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  และร่วมกันทำบุญกฐินกับทางวัดโพธิ์สาวหาญ จำนวน ๕๕.๙๐๐  บาท และร่วมทำบุญกฐินกาลแก่สตรีทั้ง ๑๑ ตำบล ๆ ละ  ๒,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท  เพื่อนำไปทำบุญสร้างกุศลอุทิศถวายเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ ณ วัดโพสาวหาญ อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้นได้นำของใช้จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ไปเยี่ยมเยือนสตรีระดับหมู่-ตำบล เป็นมูลค่ากว่า ๘๐,๐๐๐ บาท

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ดาวน์โหลด