๑๑. สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน งามผ้าไทย ทอ ใจไทย เชิดชูความสวยงามทรงคุณค่าของผ้าไทย และยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพของสตรีทุกระดับให้สามารถบริหารชีวิต การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งขาติฯ จัดงาน งามผ้าไทย ทอ ใจไทยโดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมเป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  และพร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานรักษาผ้าไทยอันเป็นสมบัติคู่ชาติ และเชิดชู เผยแพร่ความสวยงามของผ้าไทยที่ต้องใช้ความสามารถและศิลปะในการทอเส้นด้ายให้เป็นผืนผ้าที่สวยงามนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายได้หลากหลายโอกาส อีกทั้งเพื่อธำรงรักษาและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ให้กลับมาแพร่หลาย โดยได้รับเกียรติ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงให้เกียรติเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ศิลปินนักพันผ้าแสดงศิลปะการพันผ้าเป็นเครื่องแต่งกาย ผ่านนางแบบมืออาชีพ และภายในงาน ได้รับเกียรติจากผุ้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ผู้แทนจากโรตารีภาค ๓๓๖๐  นายกสมาคมต่างๆ และกรรมการสมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่าย เข้าร่วงานอย่างคับคั่ง

 สมาคมสตรีเพื่อสตรี เป็นองค์กรสตรี ที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีทุกระดับให้สามารถบริหารชีวิต การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสตรีให้ดีขึ้น ในโอกาสนี้ สมาคมสตรีเพื่อสตรีจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานครั้งนี้มอบให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรีที่ประสบปัญหาชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐  พรรษาในปีนี้

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีเพื่อสตรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์