๑๐. เบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาลัย เตรียมพร้อมการก้าวออกจากรั้วโรงเรียน เข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย
๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นกุลสตรีผู้นำและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งมารยาทที่ควรรู้ในการรับประทานอาหารแบบสากลและการเข้าสังคมในบริบทต่างๆให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัย จำนวน ๘๕ คน ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงศ์ และ อาจารย์นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นวิทยากรมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องยอมรับจากสังคมมาเป็นเวลายาวนาน และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะ และมารยาทในการรับประทานอาหาร ณ  ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย

 

นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม กล่าวว่า “การจัดอบรมวันนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องสืบมาเป็นประจำทุกปี โดยยกเว้นไม่มีการจัดอบรมในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการพัฒนาบุคคลิกภาพ มารยาทและสิ่งควรรู้ในการรับประทานอาหารแบบสากลก็จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างไม่เคอะเขิน โดยสอนมารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลและมารยาททั่วไปในการไปเยี่ยมครอบครัวต่างชาติ โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและทางใจที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ที่มีสิ่งแปลกใหม่ทั้งทางด้านวิชาการ สังคมแตกต่างจากความคุ้นชินที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสตรีล้วน”   นางสาวสุนินท์ กล่าวทิ้งท้าย

 

รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคม
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด