๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมงาน "ล้านนาคาราวาน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ร่วมงาน “ล้านนาคาราวาน" อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม  โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี กรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงแบบชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่าของวิถีวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ผ้า-เครื่องแต่งกาย อันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ ให้เกิดการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านผ้า ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแต่งกายของจังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ฝายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติ