๘. สายปัญญาสมาคม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางทัศนีย์ จันทร์เรือง นายกสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  คณะกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ และ นางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรต่างๆของโรงเรียนสายปัญญา ประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิสายปัญญาสมาคมฯ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนชมรมครูอาวุโส  เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ “เพียรสาน..งานศิลป์ “ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดแสดงงานจักสานในนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

การจัดแสดงในนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ

ชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที่ ๒ แม่งาน

พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่างๆ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ ๓ แม่ลาย

เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่างๆ พร้อมรับชมสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐.น.

ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย

รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์ (รวม ๘ ครั้ง) เริ่มวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม - วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อาทิ Workshop จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา เป็นต้น

ชั้นที่ ๕  แม่ศรีศิลป์

"แม่" คือ สตรีผู้ให้กำเนิด "ศรี" คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง "ศิลป์" ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ

รวมความแล้ว "แม่ศรีศิลป์" หมายถึง พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญ นำความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปะ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ได้ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคมถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. (ปิดทุกวันพุธ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)  ซึ่งมีคุณค่าและความงดงามของงานศิลปะแขนงนี้ ทั้งยังแสดงถึงพระวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพในพระราชกิจต่าง ๆ เพื่อราษฎร ตลอดจนสะท้อนให้เห็นความรักและความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนด้วยจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและคณะ โดยบุคคลทั่วไปเสียค่าบัตรเข้าชมคนละ ๕๐ บาท ส่วนนิสิต/นักศึกษาไม่เสียค่าบัตรเข้าชม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดนำชม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร. 0๒-๒๘๑๕๓๐ ๑ หรือ อีเมล์ info@queengallery.org

 

รายงานข่าว : สายปัญญาสมาคม