๕. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กมธ.ศาสนาฯ จัดงาน “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” มอบเกียรติบัตรให้องค์กรสตรี ๙๑ องค์กร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นกำลังใจ ให้กับองค์กรสตรีทั่วประเทศ และบุคคล ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทย

 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ที่ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒ -๔๐๓ ชั้น ๔  อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” โดยมีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเลิศรัตน์ ติยะรัตนาชัย ประธานคณะทำงานคนดี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” กล่าววัตถุประสงค์ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา สมาคม มูลนิธิ และองค์กรสตรีของประเทศไทย จำนวน ๙๑องค์กร เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

.

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดงานในวันนี้ เป็นวันประวัติศาสตร์ที่มีองค์กรสตรีของประเทศไทย จำนวน 91 องค์กร มาร่วมกันเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยการมารวมกันเป็น “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” เพื่อให้คนไทยเป็นคนดีมีคุณธรรม ๕ ประการ คือ กตัญญู มีวินัย ซื่อสัตย์ พอเพียง จิตอาสา ปัจจุบันประเทศไทยมีพลเมือง ๖๖ ล้านคน เป็นผู้ชาย ๓๒  ล้านคน ผู้หญิง ๓๔ ล้านคน ซึ่งมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ๒ ล้านคน ดังนั้นพลังสตรีจึงมีความสำคัญมากในการร่วมกันสร้างคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง ที่จะช่วยกันสร้างประเทศไทยให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

.

โอกาสนี้ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สมาคม มูลนิธิ และองค์กรสตรีในประเทศไทย จำนวน ๙๑ องค์กร พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเครือข่าย “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ให้สตรีไทยได้พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทย

.

นอกจากนี้ กิจกรรมในวันนี้ยังมีการจัดงาน “คนดี Gen Z” ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี คิดดี ทำดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม มอบเกียรติบัตร “คนดี Gen Z” ให้แก่นางสาวมิณิณ เหตระกูล อายุ ๑๗ ปี ศึกษาอยู่เกรด ๑๑ โรงเรียน International School Bangkok (ISB) ซึ่งเป็นเด็ก Generation Z เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นที่มีผลงานในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ในการจัดตั้งโครงการ “พี่สาวกับน้องสาว” เพื่อให้ความรู้และสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับภัยคุกคามของผู้หญิงที่มุ่งเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน และการจัดทำหนังสือสีชมพู The Pink Book และบริจาคไปแล้วประมาณ ๔๐๐ เล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ชีวิต ความสัมพันธ์ สุขภาพ และร่างกาย ความงาม เสื้อผ้า การป้องกันตนเอง เหตุฉุกเฉิน และความกตัญญู” เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” ด้วย

 

 

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ