๔. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จัดงาน “สวยสไตล์ภูษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
๐๕ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมแพรวา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางธิดา ชูโชติ  นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์   องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จัดงาน “สวยสไตล์ภูษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  ประกอบด้วยการจัดเสวนาเรื่อง “ผ้าไทยกับคนรุ่นใหม่ในประชาคมอาเซียน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์  ประธานองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมบ้านนุ่งซิ่น นางสาวณัชปภา จีระกุลกิจ จากคณะสถาปัตย์ประธานกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ นางสาวจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส  และ นางธิดา ชูโชติ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  ผู้ดำเนินรายการ จากนั้น มีพิธีมอบหนังสือ “๕ ไอเดียนุ่งผ้าไทย” ให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะบริหารศาสตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ และการเดินแฟชั่นโชว์จากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ได้รับการสอนวิธิการนุ่งซิ่น นางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และนางแบบกิตติมศักดิ์ชุด ๔  ภาคจากสมาคมสตรีอาเซียน ดังนี้

ชุดแฟชั่นภาคเหนือ

คุณธิดา ชูโชติ  คุณอมรรัตน์ จำนงค์นิตย์  คุณมัณฑนา สุภัควณิช. คุณฉุยฉาย จงสำราญ คุณปิยะมาศ พันธ์รักษ์

 ชุดแฟชั่นภาคกลาง  

คุณณัชประภา จีระกุลกิจ  คุณกุลชญา วรพิรางกูร  จ.ส.ต.หญิง นุชจินาถ บุญเตือน. ผศ.ภัครวรินทร์ มานะสิริสิทธิ์ 

 ชุดแฟชั่นภาคอีสาน

ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์  คุณรตนพร ปิ่นเย็น คุณภัททิยา จำเริญพัฒน์  คุณศิริรัตน์ พนมเริงศักดิ์ คุณสุวรรณโชค จิว  คุณจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส คุณสุมะลัย เกษมวงษ์

ชุดแฟชั่นภาคใต้

 ดร.นิภา อาจริยาภิบาล คุณรมิดา เลิศเจตนารมณ์  ดร.ณัฐวดี รอดภัย

การแสดง แฟชั่นผ้าไทยกับคนรุ่นใหม่ในประชาคมอาเซียน ๔ ภาค  ได้รับเกียรติ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้กับคณะผู้จัดงาน นางแบบและนายแบบทุกท่านอีกด้วย

 

รายงาน : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติ