๒. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะอาคารและที่พักศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จ.อุบลราชธานี
๐๒ กันยายน ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะอาคารและที่พักศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จ.อุบลราชธานี โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระพิพัฒน์วชิโรภาส และพระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร ได้เมตตาให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ฆราวาส ได้แก่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา หรือพลัง "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมถวายการต้อนรับและเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารฝึกอบรมและที่พักผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ในส่วนของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมด้วย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเพลินพิศ สาสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถวายการต้อนรับและเข้าร่วมพิธีฯ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานและกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ MOU ระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมไปถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เชื่อมโยงสู่การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ด้วย

โอกาสอันเป็นมงคลนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีลจากประธานฝ่ายสงฆ์ รวมถึงนำกล่าวถวายผ้าป่าสามัคคี และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำ รับพร ก่อนกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาประธานสงฆ์ ตามลำดับ จากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส ยังได้ชมนิทรรศการและกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ MOU ระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เชื่อมโยงสู่การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) หลังจากเสร็จพิธีฯ  

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ริเริ่มก่อตั้งตามพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ในปัจจุบัน ซึ่งมีชาติภูมิที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ริเริ่มและวางรากฐานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ (ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ปัจจุบัน) ที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ๑)เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พนักงานบริษัท เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ๒)เพื่อเป็นสถานที่รองรับโครงการ บ้านเปลี่ยนวิถี ให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในเขตอีสานตอนล่าง ๓)เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอาชีพ ให้แก่ชุมชน ๔)เพื่ออนุรักษ์เขตพื้นที่ป่า และสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ ๑,๘๑๐ ไร่ ๕)เพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบที่ทำงานด้านสังคมแบบบูรณาการ ๖)เพื่อให้เป็นโพธิยาลัยมหาวิชชาลัย หมายถึงแนวทางในการฟื้นฟูหมู่บ้าน ชุมชน สังคม และในขณะนี้ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขอตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารฝึกอบรมและที่พักผู้เข้าอบรม ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ เป็นอีกภาคีเครือข่ายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและเป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักวิชาการในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีหน้าที่สำคัญคือ ๑)ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่มาอยู่พักแรม ๒)เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นการรับผู้ติดยาเสพติดเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเปลี่ยนวิถีเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ๑ เดือน ๓ เดือน ๔เดือน และ ๖ เดือน ตามสภาพของแต่ละคน ๓)เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้ามาบำบัดรักษา อยู่ในโครงการบ้านเปลี่ยนวิถี และชาวบ้านที่เข้ามาฝึกอาชีพ และ ๔)ป่าชุมชน ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ ที่ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบำบัดด้วย โดยในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๕,๗๐๓ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) ซึ่งปัจจัยที่ได้รับในครั้งนี้ จะได้นำไปเพื่อบูรณะอาคารฝึกอบรมและที่พักผู้เข้าอบรม กระทรวงมหาดไทยขอร่วมอนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ