๖๐๖.สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมอนาคตเด็ก มอบ ๒๐๐ ทุนการศึกษา วันเด็กแห่งชาติ ยุควิถีใหม่ ๒๕๖๔ https://www.posttoday.com/social/general/642314
๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งเสริมอนาคตเด็ก มอบ  ๒๐๐ ทุนการศึกษา วันเด็กแห่งชาติ  ยุควิถีใหม่ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวชาวไทย โดยเฉพาะสตรีในฐานะผู้ดูแลครอบครัว ขอให้ช่วยกันปฏิบัติตน ให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามที่ ศบค.และสาธารณสุขกำหนด ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  รอบสอง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
สภาสตรีแห่งชาติฯตระหนักดีถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเป็นประจำทุกปี ร่วมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  รอบสอง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในการติดเชื้อต่อเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ 

ในปีนี้จึงจัดงานวันเด็กแบบวิถีใหม่ คือ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ครอบครัวมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป                                                                                                  

ในโอกาสนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติฯของสภาสตรีแห่งชาติฯในวันนี้ ได้รับการสนับสนุน มาจาก ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  เพื่อสนับสนุนให้โอกาส เป็นทุนการศึกษาเล่าเรียน ของเด็กๆ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลด