๖๐๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบ 200 ทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ ยุควิถีใหม่ และขอเป็นกำลังใจทุกครอบครัวชาวไทย โดยเฉพาะสตรีในฐานะผู้ดูแลครอบครัวขอให้ช่วยกัน ให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามที่ ศบค.และสาธารณสุขกำหนด ในช่วง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ รอบสอง
๐๙ มกราคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ  นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมกันแจกทุนการศึกษาแก่เด็กจำนวน ๒๐๐ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุโขทัย กรมการพัฒนาชุมชน ลูกหลานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สำนักงานเขตดุสิต สถานีตำรวจนางเลิ้ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่าสภาสตรีแห่งชาติฯตระหนักดีถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเป็นประจำทุกปี ร่วมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  รอบสอง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในการติดเชื้อต่อเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ ในปีนี้จึงจัดงานวันเด็กแบบวิถีใหม่ คือ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ครอบครัวมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป

 

“ขอเป็นกำลังใจทุกครอบครัวชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในฐานะผู้ดูแลครอบครัวขอให้ช่วยกันปฏิบัติตนพร้อมทั้งให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามที่ ศบค.และสาธารณสุขกำหนด รักษาระยะห่างจากคนนอกครอบครัว สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อที่เราจะผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันโดยเร็ว” ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯกล่าวทิ้งท้าย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด