๖๐๔. สภาสตรีแห่งชาติฯแจก 200 ทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ เด็กไทยวิถีใหม่ รวมใจสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
๐๙ มกราคม ๒๕๖๔

๖๐๔. สภาสตรีแห่งชาติฯแจก 200 ทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ เด็กไทยวิถีใหม่ รวมใจสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีฯ อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมกันแจกทุนการศึกษาแก่เด็กจำนวน 200 ทุนๆละ 1,000 บาท แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุโขทัย กรมการพัฒนาชุมชน ลูกหลานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สำนักงานเขตดุสิต สถานีตำรวจนางเลิ้ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบสอง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางทำให้ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้เช่นเคย มีความจำเป็นต้องมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ด้อยโอกาสต่อไป