สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รางวัลที่ ๑ คุณสันติประชา โรจนบุญถึง ปลัดอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่เป็นผู้โชคดีได้รางวัลที่ ๑ เป็นทองคำแท่งหนัก ๑ กิโลกรัม รางวัลที่ ๒ คุณเวชยันต์  ยุทธรรม จากอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และ คุณวรพันธ์ มิตรศรีนนท์ จากอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลทองคำแท่งหนัก ๕ บาท รางวัลที่ ๕ คุณณัฐนลิน  ทองมีสิทธิ์ จากอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบและองค์กรสมาชิก เข้าร่วมเป็นสักขีพยานมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งในการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี  ๒๕๕๙  ณ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เงื่อนไข: การติดต่อขอรับรางวัลได้ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๐๙๕๘, ๐-๒๒๘๑-๐๐๘๑ เว็บไซต์www.thaiwomen.or.th หลังจากพ้นกำหนดแล้ว ถือว่าสละสิทธ์ในการรับรางวัลและมอบรางวัลให้สภากาชาดไทย