๕๗๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ  สมัยที่ ๒๖ ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๔ ท่าน  ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ  ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นางศรีวรรณ สายฟ้า และ คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นางสาวนวลนิจ หงส์วิวัฒน์ นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร ดร.พนิดา ชินสุวพลา ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุลนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รศ. ดร.เอกอุมา อิ้มคำ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี  และมี รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยนางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์  ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์  ดร.ชลิดา อนันตรัมพร นางณพดา เพชรช่อฉัตร  นางสวาวจงชนก พัชรประภากร นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา  เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลด