๕๗๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมประชุม การจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันที่  ๑๑   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมประชุม การจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติ และงานกิจการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงและ อธิบดีกรมต่าง ๆ  เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย  ภาคเอกชน ณ  ห้องประชุม ๒๑๑ A ชั้น ๒  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

 

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่  ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมอบให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศการ “อัครศิลปิน”ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันผูกเชื่อมโยงมาทุกยุคสมัย แบ่งเป็น ๕ โซน ประกอบด้วย ความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินไทย นับตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี เข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์โดยสื่อให้เห็นถึงรากฐานของประวัติศาสตร์และที่มีความเจริญมาถึงประเทศไทยปัจจุบัน ผูกเรื่องราวด้วยการใช้วิทยากรในยุคสมัยต่างๆ เข้ากับพื้นฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การแต่งกาย และมรดกภูมิปัญญา มีการเปิดตลาดวัฒนธรรม จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และ การจัดกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” เพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้เยาวชน บริเวณหน้ามิวเซียมส และการจัดกิจกรรม การแสดง “รู้รักสามัคคี เพราะพระบริบาล”  โดยมีภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม อีก ๑๔ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณเวทีหน้าอาคารศาลา

 

       

  สำหรับในส่วน สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนครัวสภาสตรีแห่งชาติฯ ในโซนโรงครัวพระราชทาน และได้รับเชิญร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าผ้าไทย จากทุกภาค ในโซน “เลิศลิ้มชิมรศ เหนือจรดใต้” โดยเชิญชวนองค์กรสมาชิกมาร่วมงานและจำหน่ายสินค้าผ้าไทยและสินค้าชุมชน นอกจากนี้สภาสตรีแห่งชาติฯ นำเสนอโครงการ “พาพ่อใส่ผ้าไทย” มีรางวัลให้กับลูกที่พาพ่อสวมใส่ผ้าไทยมาร่วมงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนความรักความผูกพันที่มีให้กับพ่ออีกด้วย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ

ดาวน์โหลด