๕๗๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว” ชู ปลูกผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพและประหยัดรายจ่าย
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มอบหมาย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา  ประธานฝ่ายวิชาการ  สภาสตรีแห่งชาติฯ  และคณะกรรมการ จัดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว”  โดยได้รับความร่วมมือจาก เบญจมราชาลัยสมาคมฯ และมูลนิธิเบญจมราชาลัย  เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  นางสาวนันทา  เพราะทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  เรื่องการปลูกผักสวนครัวต่างๆ ไว้บริโภคในครัวเรือน แนะนำเทคนิคการปลูกพืชสวนครัวชนิดต่างๆให้เจริญงอกงาม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กรรมการฝ่ายวิชาการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  สมาชิกของเบญจมราชาลัยสมาคมฯ และมูลนิธิเบญจมราชาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สมัครเข้ามารับการอบรม  จำนวนทั้งหมด  ๑๐๐   คน  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพรัตน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุงเทพฯ

            นางกรแก้ว กล่าวว่า ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มีนโยบายให้องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในทุกจังหวัด “ปลูกผักสวนครัว” ปลอดสารพิษ ลดรายจ่ายในครอบครัว จึงได้มอบให้ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ“ปลูกผักสวนครัว”   เริ่มจากคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ในบ้านเป็นต้นแบบ และเชิญชวนคนในชุมชน ปลูกผักสวนครัว  เพราะนอกจากจะมีผักสด ๆ ที่ปลอดภัยไร้สารเคมี ปลอดสารพิษ ไว้รับประทานแล้ว  ยังถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวอีกด้วย

 

ในโอกาสนี้ ฝ่ายวิชาการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จะแจ้งกิจกรรมครั้งต่อไปที่ได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสมาชิกและประชาชนโดยรวม จึงขอเรียนเชิญองค์สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงพี่น้องประชาชน ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารจากฝ่ายวิชาการฯ ในครั้งต่อไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด