๕๖๖. นางรุ่งรัติ ศรีสุข ได้รับเลือกเป็น “นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต คนที่ ๑๐”
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางบุณณดา  เสมอมิตร  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปีบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้  นางรุ่งรัติ  ศรีสุข ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ สมัยที่ ๑๐  โดยมีคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งได้แก่ ดร. วิภาพรรณ  คูสุวรรณ  ดร. ธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย  คุณพรพินิจ  พัฒนสุวรรณา  คุณอุไรรัตน์  อติเศรษฐ์  และ คุณจันทรา  กุลวีระอารีย์  ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมซีเบด แกรนด์ ภูเก็ต

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คระกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ