๕๖๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ แสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ กับกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันนี้ (วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา๑๓.๑๕  น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้  พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี ๒๕๖๓  โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๘ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น ๔,๐๘๕ ราย ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๓,๘๕๐ คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน ๒๓๕ องค์การ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัคร และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และนิทรรศการภารกิจด้านอาสาสมัคร สังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สำหรับ ปี ๒๕๖๓ มีการประทานโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๗ ราย ได้แก่

 ๑. อาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๒๒๖ คน เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาปัญหาทางสังคม และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยทำงานในทุกมิติ ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

๒. องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน ๒๑ องค์การ เป็นองค์การที่มีการจัดกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน อีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรภาคธุรกิจ

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และบูธของศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ

สำหรับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นอาสาสมัครดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ท่าน และได้รับการคัดเลือก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2563 “ จำนวน ๖  ท่าน ดังนี้

๑  นางนันทิยา  วงศ์วานิชย์

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี

๓. นางอุทัย  อัมวงษ์

๔. นางชริยา  มีใจดี

๕. นางจรรยาวรรณ  สุวัณณาคาร

๖. นางสาวธารณา  จันทร์แจ้ง

ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น กับ กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๖ ท่าน ที่ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๓  นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ ความวิริยะ อุตสาหะ ของกรรมการและองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดิน และสานต่อพระราชปณิธาน ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “การให้” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด