๕๖๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ น้อมนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดชินวราราม วรวิหาร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอันใหญ่หลวง ยังความปลาบปลื้มใจมาสู่พุทธศาสนิกชนชาวไทย
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕๖๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ น้อมนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดชินวราราม วรวิหาร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอันใหญ่หลวง ยังความปลาบปลื้มใจมาสู่พุทธศาสนิกชนชาวไทย 

18 ตุลาคม 2563
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ และพระมงคลวโรปการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร นำคณะสงฆ์ 12 รูป เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และรองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ นางวิภาศิริ มะกรสาร 
ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดชินวราราม วรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในฐานะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ ต่อสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพีธี ด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนา ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปวารณาถวายจตุปัจจัย ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,034 ,920 บาท ทั้งนี้ได้ถวายเป็นปัจจัยเพื่อบำรุงและบูรณะพระอาราม จำนวน 2,931,095 บาท บำรุงสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนวัดชินวรารามวรวิหาร จำนวน 20,000 บาท และนำไปทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนสถาน ให้เจริญสมเป็นวัดพระอารามหลวงประจำจังหวัดปทุมธานีสืบไป

วัดชินวราราม เป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร เดิมชื่อวัดมะขามใต้ บริเวณรอบพระอารามกว้างขวาง ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกที่งดงาม พร้อมคำบรรยายเป็นโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าสิบทิศ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น โบสถ์พระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) สมัยสุโขทัย อัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ. 2456 พระวิหารพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สร้างเมื่อ พ.ศ.2460 พระตำหนักชินวรสิริวัฒน์ ที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พ.ศ.2475 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม ริมน้ำ สร้างเมื่อ พ.ศ.2456 มณฑปใหม่ที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างเดิมที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2472 ภายในมณฑปนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ด้วย หอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำฯลฯ วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
โดยตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) อายุ 48 ปี พรรษา 26 เป็นเจ้าอาวาส ได้สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอกหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เกียรติคุณ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ฝ่ายปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2562  เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และได้รับสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลวโรปการ