๕๕๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สรุปผลงาน ตอกย้ำ ขานรับโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน"
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓    นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓  สรุปผลงานของสมาคมฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา  และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้จัดให้มีพิธีเลี้ยงอำลา นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พ้นวาระ จากการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจาก นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษียณอายุราชการ โดยมีกรรมกการ และสมาชิกจาก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา‎ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  อำเภอบางคล้า อำเภอบางปะกงอำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์  อำเภอสนามชัยเขต  อำเภอบ้านโพธิ์จำนวน  ๑๑  อำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม และร่วมพิธีดังกล่าว จำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

            นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ปฎิบัติหน้าที่ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่ต่อไป

            นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระหว่างดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสตรีแห่งชาติฯ และให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามนโยบายของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติตามภารกิจของสมาคมฯอย่างเข้มแข็งตลอดมา รวมถึงโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน" ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๓  ของสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ในการร่วมใจกันสวมใส่ผ้าทอไทย เป็นต้นแบบในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง ก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังชุมชน สร้างครอบครัวสตรีไทยให้เข้มแข็งสืบไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

ดาวน์โหลด