๕๔๙. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "สตรีอยุธยารวมใจภักดิ์รักษ์แผ่นดิน ปี ๒๕๖๓" เชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ "สตรีอยุธยารวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓" ที่วัดพิชัยสงคราม ตำบลกะมัง อำเภอพระนคร ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายสตรี จาก ๑๖ อำเภอ จำนวน ๒๐๔ ตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกอบพิธีกิจกรรม "สตรีอยุธยารวมใจภักดิ์รักษ์แผ่นดิน ปี  ๒๕๖๓"  เชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้รับเกียรติ จาก กอ.รมน.จ. พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พันจ่าอากาศเอก สุรศาสตร์ วิเศษลา (หนุ่ม บางเดื่อ) เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๐ คน   เพื่อสร้างความสามัคคีในภาคีเครือข่ายสตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลังสตรี เชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยสมัยเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ  กล่าวว่า  การกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ"  เชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสร้างความรักความสามัคคีในสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ภาคีเครือข่ายสตรี จังหวัด.พระนครศรีอยุธยา  เริ่มด้วยจุดแรก  เวลา ๐๘.๓๐  ถวายสักการะ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง อำเภอเมือง จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น.ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน เดินทางมาวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น.    คณะได้เดินทางไปวัดบ้านโพธิ์สาวหาญ อำเภออุทัย  เพื่อรับฟังบรรยายจาก กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ เวลา ๑๑.๐๐ น.  เดินทางต่อไปวัดพรานนก  อำเภออุทัย เพื่อจัดพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระเจ้าตากสินมหาราช และได้เดินทางไปค่ายโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ประกอบพิธีบูชาสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช และรับฟังการบรรยายจากไกด์ชุมชน อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ดาวน์โหลด