๕๔๘. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี “ หลักสูตรการเย็บเบาะรองนั่ง/ผ้ารองของร้อน” หนุน สตรี ๙๘ คน ขยายผล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัว
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่  ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ หลักสูตรการเย็บเบาะรองนั่ง/ผ้ารองของร้อน โดยมีนายประสิทธิ์ บัวเดช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองหอย กล่าวต้อนรับและมีนางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ประธานโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางมธุรส วงษ์ต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมีนางสาวประทุม ไชยถา และนางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ พร้อมทีมสตรีตำบลหนองหอย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๙๘  คน  ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายสตรีจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป  ณ  วิหารหลวงวัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่

            นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์  กล่าวว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินงานภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยขานรับนโยบายของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการเสริมสร้างยกระดับและพัฒนาศักยภาพของสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้มีบทบาทเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีอาชีพ มีรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในขณะเดียวกัน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ ในการผ่องถ่ายความรู้ที่ได้รับ ไปฝึกสอนสตรีในอำเภอของตนเองต่อไป

 

 

ในโอกาสนี้ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์  นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ หลักสูตรการเย็บเบาะรองนั่ง/ผ้ารองของร้อน ให้กับผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน ๙๘ คน อีกด้วย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด