๕๔๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เติมเต็มรอยยิ้มมอบทุนการศึกษา ๔๐ ทุน ให้นักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๒๘ โรงเรียน ในจังหวัดแพร่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผศ.สายสมร วิทยศิริ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓  ให้กับให้นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน ๒๘ โรงเรียน จำนวน ๔๐ ทุน เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท  ในจังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ อาคารจรัสฉายไพฑูรย์ โรงเรียนนารีรัตน์  จังหวัดแพร่

ผศ.สายสมร วิทยศิริ กล่าวว่าสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสตรีแห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี และเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด