๕๔๖. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาส่งเสริมพระพุทธศาสนา “โครงการทอดเทียนปัญญา มอบทุนการศึกษาสร้างศาสนทายาท ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา
๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาส่งเสริมพุทธศาสนา “โครงการทอดเทียนปัญญา มอบทุนการศึกษาสร้างศาสนทายาท ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา” ซึ่งกิจกรรมสำคัญดังกล่าว ได้กราบสักการะพระครูปัญญามัชฌิมานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ เพื่อมอบ ให้กับผู้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย พระ สามเณร  ๒๒ รูป และนักเรียน  จำนวน  ๑๐ คน  เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  โดยมีผู้ร่วมงาน ทั้งพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๕๐ รูป นักเรียน ครู และ  พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  จำนวน ๑๕๐ คน  ณ โรงเรียนพระปริยัติสามัญ วัดกลาง จ. กาฬสินธุ์

            นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่าสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขานรับนโยบายสภาสตรีแห่งชาติ ในเรื่องทะนุบำรุงพระศาสนา การมอบทุนการศึกษา “โครงการทอดเทียนปัญญา มอบทุนการศึกษาสร้างศาสนทายาท ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา” ให้กับพระ และสามเณร ถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม พระภิกษุ สามเณร จึงมีหน้าที่หลักคือ การศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นำหลักธรรมที่ถูกต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ให้เกิดศรัทธาแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันจำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนากำลังขาดแคลน ทั้งด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระศาสนา จึงลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เติมโอกาสให้ พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษา เป็นผู้ดำรงตนตามกรอบศีลธรรมอันดีงามและเจริญก้าวหน้าสืบไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด