๕๔๔. ประมวลภาพสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๔๑
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๑ ชูผลงาน ๕๔๒ กิจกรรม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์สามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากล

๐๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สมัยที่ ๒๖ พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนการเริ่มประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ  ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท  นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัย ๒๖(สมัยที่ ๒๖ พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) และ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิก จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้  และภาคกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหมดจำนวน  ๑๘๐  คน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียง โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด