๕๔๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๑ ชูผลงาน ๕๔๒ กิจกรรม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์สามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากล
๐๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สมัยที่ ๒๖ พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนการเริ่มประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ  ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท  นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัย ๒๖(สมัยที่ ๒๖ พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) และ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิก จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้  และภาคกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหมดจำนวน  ๑๘๐  คน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียง โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพฯ

 

 ดร.วันดี แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ตั้งแต่วันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  จนถึง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  จำนวน  ๕๔๒ กิจกรรม   ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สร้างสรรค์สามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากล

ในโอกาสสำคัญนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวขอขอบคุณที่ปรึกษา อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการที่ได้ร่วมมาประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๑อย่างพร้อมเพียงในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันเข้มแข็งของสตรี ในการร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดยนโยบายของสภาสตรีแห่งชาติคือ การสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

สำหรับผลการดำเนินการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกเป็นอย่างดี มีผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน  ๕๔๒ กิจกรรม แต่ละกิจกรรมทำให้องค์กรสมาชิก และกลุ่มสตรีโดยเฉพาะตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พอสรุปได้ ดังนี้

 

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  จำนวน ๘๙ องค์กร จากทุกภาคทั่วประเทศ  ถวายแจกันดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและสตรีไทย เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทยตลอดไป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน"

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดทำ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน" โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๓  เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสนอ โดยเชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยสภาสสตรีแห่งชาติและองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ร่วมกันการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ การใส่ผ้าทอไทยทุกผืน ก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีกว่า ๙๐%  รายได้ที่เกิดจากการทอผ้าออกจำหน่ายจะสามารถช่วยสตรียกระดับคุณภาพชีวิต ส่งบุตรหลานให้มีโอกาสเล่าเรียน ดูแลครอบครัวได้เมื่อยามเจ็บป่วย สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง

“หากคนไทยพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันทั้งประเทศ จะช่วยเป็นการส่งเสริมการทอผ้าในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหา การย้ายถิ่นฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ถ้าคนไทยร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทย อย่างน้อย คนละ ๑๐ เมตร หากสตรี ๓๕ ล้านคน ใส่ผ้าไทยคนละ ๑๐  เมตร รวม ๓๕๐ ล้านเมตร เมตรละ ๓๐๐ บาท เราจะช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนทันที ๑ แสนล้านบาท สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ก่อเกิดรายได้”

 

โครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน  จัดทำโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นการร่วมแสดงพลังสตรีอาสาพัฒนาทุกระดับในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน ๒๒ แห่งทั่วประเทศ

 

โครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน"

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน  จัดทำโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แจกจ่ายถุงยังชีพ  ๕,๐๐๐ ชุด ทั่วประเทศ ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเติมกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในยามวิกฤติ

 

“ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ๒๕๖๓”

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติ ร่วม งาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ๒๕๖๓” จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน  จัดระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากชุมชน โดยรณรงค์ให้ประชาชนใช้และสวมใส่ผ้าไทย ให้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ให้คงอยู่ต่อไปเพราะการทอผ้าสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสตรีได้ " จากเส้นด้ายสู่การทอเรียงร้อยลวดลายสู่ผืนผ้าเอกลักษณ์ไทย กระจายรายได้สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของสตรี "  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

โครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วม กับกรมการพัฒนาขุมชน พัฒนาศักยภาพลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในการอบรมโครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในช่วงปลายปี ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา ผลการบริหารจัดการหนี้ของทั้ง  ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานครที่มีร้อยละของการบริหารจัดการหนี้ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ มีจำนวน ๑๐  จังหวัด ซึ่งในช่วงเวลากว่า ๗ เดือน ผลการบริหารจัดการหนี้ของทั้ง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่มีร้อยละของการบริหารจัดการหนี้ต่ำกว่าร้อยละ มีจำนวน ๔๖ จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปลายปีที่ผ่านมาถึง  ๒๖ จังหวัด ทำให้เห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ความรับผิดชอบและตระหนักในความสำคัญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้โอกาสสตรีทั่วประเทศได้ใช้แหล่งทุนนี้นำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน รวมทั้ง การส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ที่ประกอบอาชีพทอผ้า

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด