ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมการประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณจิตรี จิวะสันติการ และทีมงานผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปการประกวดขบวนแห่รถประดับไฟ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวความคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณจิตรี จิวะสันติการ และทีมงานร่วมประชุม ณ ห้องบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ในการนี้ นายฉัตรชัย จันทร์อ่ำ (สีไม้) นักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำเสนอรูปแบบการออกแบบการจัดรถประดับไฟฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยจะเริ่มดำเนินการตกแต่งขบวนรถดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สถานที่ลานหูกวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และจะเริ่มเคลื่อนขบวนรถออกสู่การประกวดไปที่ถนนพิษณุโลก วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. ซึ่งจะมีรถตำรวจนำขบวนในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่นอกจาก จะเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในนามของ “สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ อีกด้านหนึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และในฐานะตนเป็นพสกนิกรชาวไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสตรงนี้ ก็อยากที่จะร่วมถ่ายทอดให้ประชาชนคนไทยได้เห็นขบวนรถที่ถูกตกแต่งถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำเพื่อพสกนิกรชาวไทย สามารถติดตามความสวยงามของขบวน ในวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙