สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานออกกำลังกาย เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากสภาสตรีเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานออกกำลังกาย เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ คุณไปรยา บุญมี เลขาธิการ เป็นผู้นำคณะร่วมเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย คุณวราพร  พิพิธสุขสันต์ รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ คุณปภารัฐ ชูกลิ่น กรรมการอำนวยการ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา กรรมการสมาชิกสมทบ คุณมณพร เชาว์วิศิษฐ คุณวัชรี วรรณศรี คุณบุศราภรณ์ สำราญ และ คุณพัชรินทร์ บุญมี

โดยกิจกรรมวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย “Aerobic Exercise” Rehearsal และการสัมมนาหัวข้อ “Health and Beauty” และการแข่งขันกีฬา โดยการร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสานสัมพันธ์ พลังสตรีไทยสู่เวทีสากล