ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ศาลตา ยาย และผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมออกร้านงานกาชาด
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)  พร้อมด้วย คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบคุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการสมาชิกสมทบ และคุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีไหว้พระภูมิ เจ้าที่  ศาลตา ยาย และผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เพื่อเป็นศิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมีสดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” งานจัดระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม –  ๗  เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า ณ บ้านมนังคศิลา และสวนอัมพร