สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานประชุม 17th ASEAN Confederation Women Organization Board Meeting
๐๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ และองค์กรสมาชิก ร่วมประชุม The2nd of the 17th ACWO Board Meeting of the ASEAN Committee on Women ที่สภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีการเข้าร่วมจากผู้นำองค์กรสตรีชั้นนำจากประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า. อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา บรูไน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย

1. Dr. Wandee Khunchornyakong Juljarern President National Council of Women of Thailand (Thailand)

2. Dr. Husna Sulaiman Executive Director of ACWO Permanent Secretariat ACWO (Malaysia)

3. Madam Khloth Tong Phka Board Member Cambodian Women for Peace and Development (CWPD) (Cambodia).

4. Ms. Soukphaphone Phanit Director of International Relations Division Lao's Women Union (Lao PDR)

5. PROF EMERITA TAN SRISHARIFAH HAPSAH SYED HASAN President National Council of Women's Organizations (NCWO) Malaysia (Malaysia)

6. Dr. Aye Myat Lwin General Secretary Myanmar Women Affairs Federation Myanmar (Myanmar)

7. Dr. Wai Wai Lwin Secretary Myanmar Women's Affair Federation (Myanmar)

8. Ms. Thomas Margaret 2nd Vice President Singapore Council of Women's Organizations (Singapore)

9. Ms. Gan Selina Mary Nee Sahetapy General Manager Singapore Council of Women's Organizations (Singapore)

10. Ms.DYG HJH SAMSIAH @ KERTINI BT. OKPSD HJ ABU HANIFAH Deputy President WOMEN’S COUNCIL OF BRUNEI DARUSSALAM (CWBD) (Brunei Darussalam)

11. Ms.Arba'Iah Oksw Abduliah WOMEN’S COUNCIL OF BRUNEI DARUSSALAM (CWBD) (Brunei Darussalam)

12. Ms. Lina Lutganoa M. Tansuatco Vice President National Council of Women of The Philippines (Philippines)

13. Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Member National Council of Women Indonesia – KOWANI (Indonesia)

14. Dr. Prasai Prawatrungruang Member of the National Council of Women of Thailand (Thailand)

โดยมี ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม

          ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะ President of ASEAN Confederation Women Organization (ACWO) ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีสมาชิก เพื่อเสริมสร้างพลังสตรี ASEAN ในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาให้มีความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ACWO (ASEAN Confederation Women Organization) เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรอาสาสมัครของผู้หญิงในภูมิภาคอาเซียน ๑๐ ประเทศ ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรสตรี ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน