๔๔๙. ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กรกฏาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๗. ๓๐  น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม จากท้องสนามหลวง ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ บริเวณประตูภูธร ลีลาศ พระลานพระบรมราชวังสวนดุสิต

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลด