๔๔๗. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๓
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ  นำคณะกรรมการเยี่ยมชมบูธ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙

โดยสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับองค์กรสมาชิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘  กรกฎาคม ๒๔๖๓ ออกร้านนำอาหารอร่อยจากหลายพื้นที่มามอบให้กับประชาชนที่มาร่วมชมนิทรรศการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนที่จะดำรงชีวิตในแบบชีวิตใหม่ ประกอบด้วย

๑. ด้านการจัดการภายในชุมชน

๒. ด้านการเกษตร

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม

๔. ด้านการฝึกอาชีพ

๕. ด้านสุขภาพ/อนามัย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด