สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙
๐๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)  กล่าวรายงานการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี  ๒๕๕๙  พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯอีต โซเพีย (H.E. Mrs. Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย มาดามอ่อนแก้ว บุญค้ำ (Madame Onekeo Bounkham) ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย และ มิส สุรายา เพาซี่ (Ms. Suraya Pauzi) ผู้แทนเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย คุณเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนดท์ คุณยุวดี  นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ 

คุณไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณวันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ์ 
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเชิญธงอาเซียนและธงองค์กรสมาชิก ณ ห้องประชุมบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          รศ.นราพร กล่าวว่าในโอกาสสำคัญนี้ ขอชื่นชมพลังเข้มแข็งองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในความมุ่งมั่นจัดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี  ๒๕๕๙  ” ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีของสตรีไทยกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรีอันเป็นพลังสังคมที่ยิ่งใหญ่ ไม่เฉพาะตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นวันสตรีสากลเท่านั้น และเชื่อมั่นว่าสตรีทุกคนมีศักยภาพ มีความรู้มีความสามารถอยู่ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง สื่อสารมวลชน ฯลฯ นอกจากนี้สตรียังมีบทบาทในฐานะแม่ของลูก ภรรยา ลูก ผู้นำในครอบครัว เป็นส่วนสำคัญของสถาบันครอบครัว ขณะเดียวกันสตรีก็ยังมีบทบาทสร้างรายได้ การที่สตรีได้ทำหน้าที่เคียงคู่กับบุรุษมาโดยตลอด นับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป อีกด้วย นอกจากนั้น องค์กร UN Women ของสหประชาชาติมองว่า สตรีที่ได้รับโอกาสและสิทธิต่างๆ อย่างเท่าเทียม จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ของสหประชาชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ประเทศไทยอยู่ระหว่างการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สำหรับ ช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งให้ความสำคัญกับการให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เสมอภาค ซึ่งจะทำให้สังคมตระหนัก และยอมรับบทบาทสตรี ในบริบทต่างๆ เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมใน การผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ ดร.วันดี กล่าวว่าสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก ๒๐๓ องค์กร ในฐานะองค์กรหลักของสตรีทั่วประเทศได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล ในการจัดงาน“วันสตรีสากล ประจำปี  ๒๕๕๙” เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีที่ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค เท่าเทียมกันของสิทธิสตรีในระดับแรงงานจนถึงระดับบริหาร ตลอดจนเพื่อให้องค์กรสมาชิกในประเทศและเครือข่ายภาคีของสภาสตรีระหว่างประเทศที่สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วม คือ ASEAN CONFEDERATION OF WOMEN’s ORGANISATION (ACWO) ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี อีกทั้งสร้างเครือข่ายในการบูรณาการเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ สถานภาพ และสมรรถภาพของสตรีไทย ตลอดจนแสวงหาแนวทางที่จะขจัดปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาสตรีและเป็นประโยชน์ต่อสตรีและสังคมอันจะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไป

เวลา ๑๐.๔๐ น. เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “พลังสตรีกับการพัฒนาอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯอีต โซเพีย (H.E. Mrs. Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย มาดามอ่อนแก้ว บุญค้ำ (Madame Onekeo Bounkham) ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย มิส สุรายา เพาซี่ (Ms. Suraya Pauzi) ผู้แทนเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้ มีคุณอิสริยา วรพิพัฒน์ เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา

เวลา ๑๑.๒๐ น. เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “สตรีไทยกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ” โดยคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซึ่น เพ้น จำกัด (มหาชน) และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์/ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี ทั้งนี้มีคุณอิสริยา วรพิพัฒน์ เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน ประกอบด้วยองค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศ ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน และคณะกรรมการจัดงาน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ดร.ปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธาน คุณไปรยา  บุญมี เลขาธิการ คุณทิพวรรณ  กิตติสถาพร รองเลขาธิการ คุณรชต  กุลกำม์ธร เหรัญญิก ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์  ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ คุณศรีวรรณ สายฟ้า คุณสุกัญชญา  ตันสุหัช คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล คุณอรุณศรี  จงเจียมจิตต์ คุณศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล คุณปภารัฐ  ชูกลิ่น กรรมการ คุณจิตรี  จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหาร พล.ท.หญิงประคิณันต์  แสงรุ่งเรือง คุณรัชนี  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการบริหาร คุณกุศลินี  วิเศษสรรพ์ คุณอภิชฎา  ทองรักษ์ กรรมการบริหาร อีกทั้งมีองค์กรร่วมเดินธง จำนวน ๒๔ องค์กร ดังนี้

ธงอาเซียน ผู้เดินธง คุณพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์ ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้เดินธง คุณอัจฉราวรรณ  ลิ้มเล็งเลิศ ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา ผู้เดินธง คุณลาวัลย์  แซ่ตั้ง ตำแหน่งนายกสมาคม

เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้เดินธง คุณกรแก้ว  วิริยะวัฒนา ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพ ผู้เดินธง ดร.สร้อยเพชร  เรศานนท์ ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงราย ผู้เดินธง คุณพัชระภรณ์  ยิ้มแย้ม ตำแหน่งอุปนายกสมาคม

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ ผู้เดินธง คุณเบญจมาศ  ชาญประดิษฐ์  ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ผู้เดินธง คุณวิจิตรา  ตระการเถลิงศักดิ์ ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ผู้เดินธง คุณรำไพวรรณ์  หอมไกรลาส ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เดินธง คุณวิวรรณ  สารกิจปรีชา ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ผู้เดินธง คุณอรชุน  เหลืองวิเศษกาล ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้เดินธง คุณพัชนี  เธียรธวัช
ตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาสตรีฯ

สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้เดินธง คุณอัญชลี  ชวนิตย์ ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้เดินธง คุณจรรยา เฮงตระกูล ตำแหน่งเลขาธิการสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าวจนคามเซนต์ปอลคอนแวนต์ ผู้เดินธง คุณจรรยา  รวิรุจิพันธุ์ ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ผู้เดินธง คุณ ณ ฤดี  เคียงศิริ ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงชัยนาท ผู้เดินธง คุณกิ่งกาญจน์  เอี่ยมระหงษ์ ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ ผู้เดินธง คุณศิริพร  ไพบูลย์ ตำแหน่งเลขาธิการสมาคม

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ผู้เดินธง คุณกมลทิพ  พยัฆวิเชียร ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ผู้เดินธง พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภัณณวดี ผู้เดินธง คุณอุษาวดี  ศรีสุชาติ ตำแหน่งอุปนายกสมาคม

สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ผู้เดินธง ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง ตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมซอนต้า ประเทศไทย ผู้เดินธง คุณชวาลี  โอสถานุเคราะห์ ตำแหน่งนายกสมาคม

โซรอปทิมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ ผู้เดินธง คุณจินนี่  รัสเซลล์ ตำแหน่งอุปนายกสมาคม

องค์กรสมาชิกอื่นๆที่มาร่วมเป็นเกียรติ ดังนี้ 

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย นายกสมาคม

สมาคมสตรีสมุทรปราการ คุณมะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย คุณบุญไทย ตั้งเด่นไชย คุณมทิตา อนุสังข์สวัสดิ์ คุณอลินชญาณี ธนาธิปไชยนันท์ คุณขวัญใจ เกตุงาม คุณอรอนงค์ สังข์ศาสตร์ คุณธันญ์วริน กมลพัฒนโชค คุณฉลวย เพียรหงศิลป์ คุณพรทิตา แดนชน กรรมการเหล่ากาชาด

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ คุณศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล นายกสมาคมฯ คุณสุนันทา หาอุปละ ที่ปรึกษาฯ

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ คุณวรัญญา  เลิศวรกิจพิพัฒน์ และคุณเกศสุภีร์  พิธุพันธ์

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย และคุณสุมาลี โรจนนิรันดร์

สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ คุณกรวรรณ ตันอติชาติ คุณภาสีนีย์ ทองแท้ กรรมการ

การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานจัดงาน คณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ร่วมการจัดงาน อย่างยิ่งใหญ่ ในการรวมพลังสตรีทุกภาคส่วน ในการร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลในครั้งนี้

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000024622

2. http://www.ryt9.com/politics-latest/2016-03-09-10:11:35/

3. http://www.posttoday.com/social/general/420310

4. http://www.banmuang.co.th/news/social/42368

5. http://www.banmuang.co.th/news/politic/42412

6. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=683602

7. http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99/17/58708/03/2016/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-family-news-today.html

8. http://mcot-web.mcot.net/fm1005/content.php?id=56de8d519381638d748b479a#.VuFJjvmLTIU

9. http://www.thairath.co.th/content/587945

10. https://www.youtube.com/watch?v=uUl16kg3f2w&hd=1