๔๒๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มอบถุงยังชีพ “โครงการเติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายพระราชกุศลองค์ราชินี
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และ  ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ให้แก่ราษฎรในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมี  นายวีระศักด์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานสภาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร นำ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ให้การต้อนรับ  และ ร.ต. ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวรายงานสภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –๑๙)  และเรียนเชิญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวถึงโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน และพบปะทักทายประชาชนที่มาร่วมงาน ณ หอประชุมบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำ โครงการเติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม ในการผ่อนคลายความเดือดร้อนดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ที่ต้องได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแล้วหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และเขตชุมชนในกรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนวัดโสมมนัส ชุมชนเคหะห้วยขวาง ชุมชนชาวคลองสามวา เป็นต้น และในพื้นที่ต่างๆ

นอกจากนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ  ร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่ายในท่ามกลางวิกฤตินี้ และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย ในภาวะวิกฤติโรคโควิด –๑๙ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดปฏิบัติการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ด้าน ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและองค์กรสมาชิก จัดโครงการเติมความสุขแบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ที่ผ่านมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจัดถุงยังชีพ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  จากเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ และการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนร่วมกันเดินทางก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

จากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และ  ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วม เดินทางจากหอประชุมบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว ถึงวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” สนับสนุนแผนปฎิบัติการ Quick Win ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่าย ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  และสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารของพระภิกษุสงฆ์ และนักเรียน ณ แปลงสาธิต โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ขอบคุณ: ภาพ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด