ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๐๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณรชตภร โตดิลกเวชช์ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง คุณวิภาศิริ มะกรสาร เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณไปรยา บุญมี รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ เหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณรชต กุลกำม์ธร กรรมการอำนวยการ คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ คุณศรีวรรณ สายฟ้า คุณสุกัญชญา ตันสุหัช คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

 

          ในการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถึง สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจัดงานประชุม ASEAN Confederation of Women Organization (ACWO) วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  การเดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  การแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์  อังศุสิงห์ ประกอบด้วย คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ ผศ.ดร.รัชนี  คุโณปการ เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๔ คุณมนวิภา  ประชัญคดี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๔ และคุณกรแก้ว  วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๔-๒๕ การเข้าพบ ฯพณฯ อีต โซเฟีย (H.E. Mrs.Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย และเข้าพบ ฯพณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ของประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และการเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙