๔๐๘. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

                   เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเตรียมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายชาญวุฒิ วงศ์เพ็งผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด