๔๐๓. สภาสตรีฯร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน.ลงพื้นที่นครปฐม มอบถุงยังชีพและยกบ้านให้คนยากไร้ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการฯ และองค์สมาชิกในจังหวัดนครปฐมร่วมกับจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ “โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”ให้ชาว ชุมชนในเขตอำเภอสามพราน นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน ๓๕๐ ชุด ให้แก่ ชุมชนในเขตอำเภอสามพราน นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายยงยุทธ สวนทอง​ นายอำเภอสามพราน นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท-นครปฐม) องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ สธวท-นครปฐม พร้อมด้วย นายนิวัติ  หิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด   นางทิพวรรณ   หิรัญ  กำนันตำบลท่าตลาด ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำโครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน สภาสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ได้จัดถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง กระปิ น้ำมัน น้ำตาล และอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า  ๕ ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแบ่งบันความสุข โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ร่วมใจกันแบ่งปันสิ่งของ รวมพลังน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ ในบทบาทที่สตรีไทยสามารถช่วยสนันสนุนได้ในภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

ทั้งนี้จากการได้เยี่ยมบ้านเพื่อมอบสิ่งของแก่ครอบครัวของนายบุญช่วย จันทร์สมบูรณ์ และครอบครัวของนางสาวละเอียด กุลโคก พบว่าไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ จึงได้ตกลงที่จะสร้างบ้านใหม่ให้ทั้ง 2 ครอบครัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๓  เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนจำนวน 350 ครัวเรือนที่ศาลาประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจและเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ จะร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๕๐  บาท/ครัวเรือน/วันจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้กว่า 200,000 ล้านบาท/ปี

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด