๔๐๒. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กำลังใจสตรีผู้ได้ผลกระทบ ไวรัสโควิด-๑๙ และพยายามฆ่าตัวตาย หน้ากระทรวงการคลัง เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินเยียวยา
๐๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓  ดร.วันดีกุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์  ได้มอบ เงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  และสิ่งของจำเป็นเช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล อาหาร ขนม  ผลไม้ ให้นางสาวอัญญกาญจน์  บู๊ประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙  และพยายามฆ่าตัวตาย หน้ากระทรวงการคลัง เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินเยียวยา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท  โดยมอบหมายให้ นางศศิกร หงสกุล  และนางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนสภาสตรี แห่งชาติฯ เดินทางไปมอบเงินดังกล่าว ทั้งนี้  อาการของ นางสาวอัญญกาญจน์ บู๊ประเสริฐ ล่าสุด อยู่ในระดับปลอดภัยแล้ว ณ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 นางสาวอัญญกาญจน์  บู๊ประเสริฐ ได้กล่าว “ขอบคุณ ดร.วันดีกุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นอย่างสูง มีความรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งและมีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปโดยไม่ย่อท้อ อีกทั้งมีความประสงค์ที่จะฝึกอาชีพ เพื่อไว้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้อย่างมั่นคงสืบไป และกล่าวเพิ่มเติมว่า รอแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน  ๕,๐๐๐.-บาท โอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้”

เรียบเรียง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ