สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมเปิดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดยสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และอีกหลายหน่วยงาน กิจกรรมภายในงานฯ อาทิ การนมัสการและเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา และที่พิเศษปีนี้มีการจัดแพทย์มาตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์และประชาชน ส่วนในช่วงกลางคืนจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๖ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ไปร่วมงานฯ จะได้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ทั้งนี้วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเว้นการทำความชั่วทั้งปวง บำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจของตนให้ผ่องใส โดยในปีนี้ วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)  มอบหมายให้ คุณวิภาศิริ มะกรสาร พร้อมด้วย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙