๓๘๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีและภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” มอบถุงผ้า หน้ากากอนามัย แบ่งปันความห่วงใย ในโอกาสวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๓
๐๖ มีนาคม ๒๕๖๓

วันนี้ (๖ มีนาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ปี ๒๕๖๓ จัดโดยสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์พลังสตรีศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคม”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสแสดงออก และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน โดย นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับและภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนมอบถุงผ้าแก่โรงพยาบาลทุกอำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน ๙,๙๙๙ ใบ  และ มอบ หน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโควีท ๑๙ จำนวน ๗,๐๐๐ ชิ้น ให้กับ นางนวลจันทร์ แน้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอาคารอยุธยาพาวิเลียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  “COVID-19″ (Coronavirus disease that was discovered in ๒๐๑๙) ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมไทย โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ สตรีทุกอำเภอ  รวมถึงผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนมอบถุงผ้าแก่โรงพยาบาลทุกอำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน ๙,๙๙๙ ใบ  และ มอบ หน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโควีท ๑๙ จำนวน ๗,๐๐๐ ชิ้น ผ่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ  ส่งมอบต่อให้ประธานสตรีทุกอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิก เพื่อเป็นกำลังใจ จากสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีและภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการแสดงพลังสตรีศรีอยุธยาร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน ความรัก ความห่วงใย เพื่อผ่านพ้นวิกฤต ไปด้วยกัน

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด