ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบ ฯพณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) เข้าพบ ฯพณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย  ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับบทบาทสตรีในภูมิภาคอาเซียน และเรียนเชิญภริยาท่านหรือผู้แทนให้เกียรติเป็นวิทยากรในงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “Empower ASEAN by Women” ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐ น. ณ บ้านมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติฯ