๓๖๘. สภาสตรีแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมัยที่ ๒๖(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯและรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี  อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า และ อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ  ห้องประชุม ๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระ สรุปได้พอสังเขปดังนี้ ประธานที่ประชุม แจ้งเรื่อง”โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “นับตั้งแต่ สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงนาม MOU กับ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  โดยได้รับการสนับสนุนจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงไปแล้ว ๖๒ จังหวัด อีก ๓ องค์กร  ปัจจุบันใกล้ที่จะลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมใจรณรงค์คนไทยร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยใกล้ครบ ๗๖ จังหวัดแล้ว ทั้งนี้ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวขอขอบคุณทุกท่านผู้ส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคีเครือข่าย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และร่วมมือร่วมใจสวมใส่ผ้าไทย จนทำให้ผ้าพื้นบ้านไทยขายดี ทุกจังหวัดสร้างรายได้ให้กับชุนชนอีกด้วย

นอกจากนี้ เป็นเรื่องการรายงานผลจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ และเรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๖๓ (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓) เรื่องการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี

๒๕๖๓ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด“พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” และเรื่องการจัดงานวันสตรีสากล ปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “๒๕ ปี ปฎิญญาปักกิ่ง : เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  เป็นต้น

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร

สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด