๓๖๗. สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมงานเสวนา"พลังสตรีมุสลิม พลังแห่งการพัฒนา"ร่วมกับ ผู้นำสตรีมุสลิม ๔ภาค ๕ องค์กรใน
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้อาจารย์ศรีวรรณ  สายฟ้า  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ     เข้าร่วมงานเสวนา"พลังสตรีมุสลิม  พลังแห่งการพัฒนา"ร่วมกับ ผู้นำสตรีมุสลิม ๔  ภาค ๕ องค์กร ณ  มัสยิดนูรุสซอลีฮีน (บ้านหนองบัว) ต.เกาะกลัก อ.เมือง  จ. ประจวบคีรีขันธ์

             

การจัดเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความรักความสามัคคีและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานและความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดยบทบาทสตรีมุสลิมถือมีสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางของศาสนาที่ได้กำหนดไว้ จึงเชื่อมั่นว่าต้องเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อในหลายด้าน ทั้งการสานสัมพันธ์ระหว่างกัน การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย และการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเชื่อมโยงในระหว่างภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด