๓๖๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ แต่งกายผ้าไทยร่วมงานสมโภชฯ “ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”
๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้  นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานฝ่ายศาสนา สภาสตรีแห่งชาติฯ ต้อนรับ คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน  ๕๕ คน ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และสมาชิก ร่วมจัดงานสมโภช “ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและมีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๑๒ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ ๑ ปี คำว่า “ราชบพิธ” หมายความว่า “พระราชาทรงสร้าง” เนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการพระราชทานสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร คณะวัดราชบพิธสถิตมหารสีมาราม ประกอบด้วยคณะสงฆ์ นำโดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคี ร่วมจัดงานสมโภช “ศุภมงคลสมัย  ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

นางวิภาศิริ  กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญ ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จึงได้จัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาและศิลปกรรมอันงดงามวิจิตรภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งล้วนเป็นศิลปกรรมชั้นเอก มีความประณีตงดงาม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของพระอารามหลวงแห่งนี้ อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณเจ้าอาวาสในทุกยุคให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อันแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัด เพื่อสืบทอดคุณค่าความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย

นางวิภาศิริ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย “นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะ” ที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่างๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสในทุกยุค เช่น ฝาบาตรและเชิงบาตรมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุ่มเงินพุ่มทองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 นาฬิกา ทรงคุณค่าหาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมี “นิทรรศการนำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ให้ข้อมูลความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายในวัด ซึ่งมีความวิจิตรงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสะท้อนความเป็นไทย เช่น พระอุโบสถซึ่งได้รับการออกแบบโดยผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมตะวันออก-ตะวันตก และศิลปกรรมไทยรวมกันจนมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ภายนอกได้รับการออกแบบโดยนายช่างศิลปกรรมชั้นครูแห่งยุคคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ส่วนสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก มีการตกแต่งเสาและเพดานโค้งแบบโกธิค ตกแต่งด้วยปูนปั้นลายพรรณพฤกษาผสมผสานกับลายไทย และส่วนสำคัญสุดคือ การนำกระเบื้องเบญจรงค์จากประเทศจีนมาประดับอาคารส่วนต่างๆ โดยลายกระเบื้องเป็นฝีมือออกแบบของ พระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเขียนลายต้นแบบและส่งไปผลิตที่ประเทศจีน

สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภชฯ ชมนิทรรศการและชมศิลปวัตถุล้ำค่า ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่างๆ “นำชมวัดราชบพิธฯ” ให้ข้อมูลความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายในวัด การแสดงแสงเสียงและสื่อผสมซึ่งเป็นการจัดแสดงครั้งแรกในวัดราชบพิธฯ และ ห้องฉายภาพ “ฉายานิติกร” แต่งกายผ้าไทยมาถ่ายรูป เปิดให้บริการวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคา ๒๕๖๓ และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.  ที่ อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ ๒

 

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล:

ฝ่ายศาสนา สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัย ๒๖

 สมาคม สวญ.กรุงเทพฯ

ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด