๓๕๕. สภาสตรีแห่งชาติฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติคึกคัก มอบทุนการศึกษา ๒๐๐ ทุนให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน
๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยร่วมกับ คณะกรรมการและองค์กรสมาชิก และ ภาคีเครือข่าย มอบทุการศึกษา ๒๐๐  ทุน ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ กรุงเทพฯ

 

สำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เยาวชนปกติทั่วไปกับกลุ่มเด็กพิเศษ/เปราะบาง โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ตลอดจนเด็กๆจากละแวกชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ปกครอง ประมาณ ๕๐๐ คน

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่าการจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายใต้คำขวัญ ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดย “น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และรู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองละสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

นอกจากนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีมากล่าวว่า “ เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย”

สำหรับบรรยากาศภายในบ้านพระกรุณานิวาสน์ มีกิจกรรมสร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กๆหลากหลายกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยมีคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษา ประกอบด้วยที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวย คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และสมาชิกร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐๐  ทุนให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแทรกความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ให้เหล่าน้องๆ หนูๆได้เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด