ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วยคุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรี คุณยุพดี สัตตะรุจาวงศ์ กรรมการสมาชิกสมทบ คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา คุณนภาศิริ ผาสุกวนิช กรรมการสมาชิกสมทบ คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ กรรมการสมาชิก คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล กรรมการสมาชิกสมทบ คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์ กรรมการสมาชิกสมทบ คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยได้ถวายแจกันดอกไม้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ