๓๕๒. สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๐๙ มกราคม ๒๕๖๓

นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖มอบหมายให้ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ และนางเยาว์มาลย์ วัชระเรืองศรี คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กรมพัฒนาและสวัสดิการ

ในการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนันสนุนจากกองทุนพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ โครงการ  สำหรับผลการพิจารณาในรอบนี้โครงการฯ ที่ขอรับการสนันสนุน คณะอนุกรรมการฯร่วมกันพิจารณาตั้งข้อสังเกตให้ไปปรับความเหมาะสม โดยให้รอเข้าการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในรอบหน้าต่อไป

                                                                                                                    

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด