สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง เหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณรชต กุลกำม์ธร คณะกรรมการอำนวยการ คุณศรีวรรณ สายฟ้า คุณสุกัญชญา ตันสุหัช คุณปภารัฐ ชูกลิ่น รองประธานคณะกรรมการบริหาร พล.ท.หญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง กรรมการบริหาร คุณกรแก้ว  วิริยะวัฒนา คุณกุศลินี  วิเศษสรรพ์ คุณอภิชฏา ทองรักษ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ดร.โสภาพิมพ์  เศรษฐบุตร สิมะกุลธร และคุณนัจพันธ์ แสนจังพัฒนะ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ และการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงาน ณ หอประชุมมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติฯ ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          วันที่ ๘ มีนาคมเป็นวันที่รำลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของกรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้าง ที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๘๕๗ (พ.ศ. ๒๔๐๐) และมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันเดียวกันในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ และ ค.ศ. ๑๙๐๘ ต่อมาในวันเดียวกันในปี ค.ศ. ๑๙๑๐ ตัวแทนสตรีจาก ๑๗ ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ ๒ และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๘ มีนาคมของทุกปีเป็น "วันสตรีสากล" และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค การพัฒนาและสันติภาพ ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันสตรีสากลจึงกำหนดจัดงาน “วันสตรีสากลประจำปี ๒๕๕๙” ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ บ้านมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติฯ ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ