ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ และการประชุมวิชาการ เนื่องในวันปกรณ์’  ๕๙ จัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ และให้บุคคลทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี  โดยพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ

มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ และการประชุมวิชาการ เนื่องในวันปกรณ์’ ๕๙ เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ให้ปรากฏแพร่หลายแก่สาธารณชน เป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มีนักสังคมสงเคราะห์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน  ๒๓  ราย แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภท นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จำนวน ๓ ราย ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๖ ราย และประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน ๑๔ ราย โดยมีคณะบุคคลจากสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลดังนี้ คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ ผศ.ดร.รัชนี  คุโณปการ เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๔ คุณมนวิภา  ประชัญคดี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๔ และคุณกรแก้ว  วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๔-๒๕ โดยดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธาน และ คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม ๓ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ